Algemene

voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Re-blak: de rechtsvorm Re-blak, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70739592. Daan Oosterhuis en Re-blak.film zijn handelsnamen van Re-blak.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Re-blak een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Re-blak voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het maken, produceren en ontwikkelen van video’s en/of films zoals brandfilms, campagnes en commercials voor zakelijke klanten en reclamebureaus.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Re-blak en de klant op basis waarvan Re-blak de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens die de klant aan Re-blak aanlevert.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving zoals WhatsApp.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Re-blak worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.9. Website: www.re-blak.film

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Re-blak gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord op het aanbod via de e-mail verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud ervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Re-blak zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Re-blak mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten. Als Re-blak de algemene voorwaarden wijzigt, stelt Re-blak de klant daarvan op de hoogte. De klant mag de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van deze algemene voorwaarden.

2.7. Als er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen en/of bepalingen uit deze algemene voorwaarden wettelijk nietzijn toegestaan of ongeldig worden verklaard (nietig), dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing. Daarnaast zullen Re-blak en de klant overleggen welke nieuwe bepaling de oude bepaling vervangt, waarbij wordt gekeken naar het doel en de strekking van de oude bepaling.

 

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1. Als een aanbod van Re-blak een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod.

Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid en de planning van Re-blak.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Re-blak het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Re-blak geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product of gekozen pakket wordt aangeboden, het overeengekomen tarief en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren. Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten á €0,20 ex btw per kilometer en/of reistijd worden tevens vermeld. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Re-blak de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Re-blak mag een aanbetaling van 50% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De werkzaamheden zullen pas starten nadat de betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in één termijn na oplevering van de digitale bestanden aan de klant gefactureerd.

3.8. Re-blak mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig in rekening gebracht.

3.11. Re-blak kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, en kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN EN ANNULEREN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant een akkoord via de e-mail stuurt met betrekking tot het accepteren van het aanbod. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Re-blak en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Re-blak binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Re-blak de acceptatie van het aanbod. Zolang Re-blak de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

 

4.3. Re-blak mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld moet te worden.

4.4. Als Re-blak door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Re-blak de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening te brengen.

4.5. Indien door meerwerk ook in de uren tussen 22:00 uur en 06:00 uur werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan worden deze uren aan de hand van het op dat moment geldende nachttarief aan de klant in rekening gebracht.

4.6. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Re-blak de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.7. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

4.8. Als de klant een overeenkomst tussentijds wil ontbinden of voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden met een minimum van 50% van het overeengekomen tarief.

4.9. In aanvulling op artikel 4.8 en is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en alle kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden.

4.10. Als door de klant een aanbetaling is betaald, dient deze aanbetaling als annuleringsvergoeding ongeacht het bedrag en/of percentage van de betaalde aanbetaling.

 

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Iedere overeenkomst tussen Re-blak en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Re-blak de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Re-blak kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Re-blak zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Re-blak levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. In sommige gevallen is Re-blak bevoegd een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. Het is de klant niet toegestaan deze naamsvermelding te verwijderen, behalve als anders is overeengekomen.

5.4. In aanvulling op artikel 5.3 is Re-blak ook bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de digitale bestanden en/of gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.

 5.5. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Re-blak om verzoekt, tijdig aan Re-blak beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.

5.6. Als de klant de gegevens uit artikel 5.5 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Re-blak eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Re-blak zijn ontvangen.

5.7. Na akkoord op het aanbod dient binnen 3 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant Re-blak niet binnen 3 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is Re-blak gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.

5.8. In aanvulling op artikel 5.7. zal Re-blak de klant binnen de opdracht maximaal 3 keer herinneren de benodigde input aan te leveren. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft, is Re-blak zonder akkoord van de klant gerechtigd de opdracht te beëindigen.

5.9. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een derde partij zich bij Re-blak voegt, zal deze derde partij pas aangesteld worden na overleg met de klant.

5.10. Re-blak houdt de klant, voor zover mogelijk en noodzakelijk, op de hoogte van de werkzaamheden en de uitvoering van de diensten.

5.11. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 2 revisierondes feedback aan Re-blak door te geven, tenzij anders overeengekomen. Feedback kan binnen de omvang van het aanbod worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Re-blak.

5.12. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Re-blak meerwerk zoals genoemd in artikel 4.4 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Re-blak.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.5. zo spoedig mogelijk aan Re-blak te melden.

 6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Re-blak geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na (op)levering van de digitale bestanden, aan Re-blak te melden. Re-blak streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht Re-blak een redelijk termijn te geven om het de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Re-blak van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Re-blak nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Re-blak niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.

6.7. Er bestaat geen herroepingsrecht, nu de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.

6.8. De klant is gehouden tot goedkeuring van de door Re-blak gemaakte opnames. Indien er fouten/onjuistheden staan in de opnames nadat deze zijn goedgekeurd door de klant, kan Re-blak hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.9. Alle digitale bestanden die door Re-blak worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Re-blak leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen.

7.2. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.5 en eventuele aanvullende gegevensom een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, uiterljk 7 dagen voor de start van de werkzaamhedenaan Re-blak aanleveren.

7.3. Genoemde termijnen zijn altijd richtlijnen, deze termijn is nooit definitief. Als de termijn wordt overschreden, betekent dit niet automatisch dat Re-blak in gebreke is.

7.4. Als de levertermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden als Re-blak na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de levering alsnog uitvoert en de verplichtingen niet nakomt.

7.5. De klant is verplicht datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Re-blak mogelijk te maken. Hieronder wordt onder andere verstaan het leveren van de gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 7.2.

7.6. Als door toedoen van Re-blak de levering vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Re-blak dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.

7.7. Aan de leveringsplicht van Re-blak zal, zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Re-blak geleverde diensten en/of producten een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend, de digitale producten worden na volledige betaling direct geleverd.

8.4. Re-blak biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Re-blak bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot een volgende betaling is gedaan.

8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Re-blak besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Re-blak.

8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.

8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Re-blak onmiddellijk opeisbaar.

8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft Re-blak het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.10. Alle door Re-blak geleverde digitale producten blijven eigendom van Re-blak totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Re-blak zijn betaald.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, (digitale) bestanden, producten, documentatie en/of materialen berusten bij Re-blak tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, (digitale) bestanden, producten, documentatie en/of materialen, te veelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Re-blak ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Re-blak tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. Re-blak is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Re-blak wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Re-blak vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Re-blak recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Re-blak gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.5. Re-blak behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde digitale bestanden zoals deze door Re-blak zijn opgeleverd. De klant ontvangt de bestanden in de vorm van H.264 MP4 video's in de vooraf overeengekomen resolutie en/of formaten.

9.6. De klant krijgt na levering van de digitale bestanden een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de bestanden. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bron- en montagebestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het bron- en montagebestand.

 

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Re-blak de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

• surseance van betaling aan de klant is verleend;
• het faillissement van de klant is uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
• de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Re-blak negeert;
• er voor Re-blak aanwijzingen zijn dat Re-blak zich niet naar beste kunnen kan inzetten om de werkzaamheden uit te voeren.
10.5. Re-blak zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als Re-blak op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Re-blak vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.7. Re-blak behoudt zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert of verzoekt, de opdracht te weigeren en/of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van adviezen van Re-blak tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

11.2. Indien Re-blak toch, ondanks artikel 11.1, toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal van het overeengekomen tarief voor de betreffende werkzaamheden. Dit bedrag is in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar in het betreffende geval aan Re-blakuitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de klant laatst betaalde factuur.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Re-blak heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Re-blak een redelijk termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Re-blak niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geld het vereiste van een ingebrekstelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Re-blak alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Re-blak is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Re-blak of wanneer Re-blak is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.6. Re-blak is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.5 en 7.2 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

11.7. De klant vrijwaart Re-blak tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Re-blak in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

11.8. Re-blak en eventuele ingehuurde derden zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel wat wordt opgelopen tijdens de opnamen.

11.9. Re-blak is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een videoreportage of opname(s).

 

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. Re-blak is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 121.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Re-blak is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Re-blak geen invloed op kan uitoefenen.

Re-blak kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Re-blak een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

12.5. Als door een technisch probleem de gemaakte content niet geleverd kan worden, kan de videoreportage kosteloos opnieuw worden gedaan. Re-blak is in dat geval geen schadevergoeding aan de klant verschuldigd.

 

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN VIDEOGRAFIE EN OPNAMES

13.1. Re-blak is bevoegd een aanbetaling van 50% of het volledige overeengekomen tarief voorafgaand aan de videoreportage in rekening te brengen. Als de (aanbetalings-)factuur niet-tijdig is voldaan, dan zal Re-blak de videoreportage annuleren. Re-blak is dan bevoegd een annuleringsvergoeding aan de klant in rekening te brengen.

13.2. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het op video vastleggen van aanwezigen en/of derden die in de video en/of op de stills zullen verschijnen. Daarnaast zijn de klant en eventuele acteurs en/of derden verplicht om tijdig aanwezig te zijn voor een overeengekomen videoreportage. Als iemand te laat is, wordt deze tijd niet ingehaald.

13.3. Als de klant gebruik maakt van ingehuurde acteurs en/of figuranten, is de klant verantwoordelijk voor de buy-out dan wel termijnbetaling of fee voor het gebruik van de stills en/of video’s.

13.4. In geval van locatiehuur voor een videoreportage is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan. De daarbij horende extra kosten komen voor rekening van de klant.

13.5. Als de klant na de videoreportage de gemonteerde video(’s) versneld wil ontvangen, wordt op basis van meerwerk op grond van ‘spoedbewerking’ €75,- ex btw in rekening gebracht.

13.6. Re-blak is niet verantwoordelijk voor de door de klant gemaakte keuzes voor wat betreft visagie, hair en styling tenzij dit onderdeel is van het aanbod.

13.7. Als de klant, buiten het aanbod om, wijzigingen wil aanbrengen in verband de locatie en/of het aantal kledingwissels, mag Re-blak deze extra werkzaamheden en/of uren in rekening brengen als meerwerk zoals genoemd in artikel 4.4.

13.8. Re-blak is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

13.9. De digitale bestanden worden via Vimeo en/of WeTransfer aan de klant beschikbaar gesteld om te downloaden, op het moment dat de klant volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

13.10. Als de klant de digitale bestanden op de website en/of social media kanalen wil delen, verzoekt Re-blak de naam erbij te vermelden en/of te taggen. Het is de klant niet toegestaan een andere naam bij de foto’s te vermelden.

13.11. Ruwe foto en/of videobestanden en het montagebestand worden na 30 dagen verwijderd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden zoals foto’s en video’s.

13.12. Re-blak mag zich in geval van onvoorziene omstandigheden laten vervangen door een derde. In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals maar niet uitsluitend: ziekte en/of extreme weersomstandigheden zal Re-blak zorgen voor een vervangende videograaf of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Re-blak is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de onvoorziene omstandigheden. Als er geen oplossing gevonden kan worden, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

13.13. Als er zich een situatie voordoet zoals beschreven in artikel 13.12 nadat de opnames zijn gemaakt maar voordat de uiteindelijke video('s) zijn geleverd, dan zal Re-blak de verplichtingen tegenover de klant opschorten totdat Re-blak aan deze verplichtingen kan voldoen. Als deze situatie langer dan 8 weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

13.14. Indien de klant een videoreportage buitenshuis heeft geboekt, is Re-blak afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal Re-blak in overleg met de klant besluiten of de videoreportage door zal gaan of zal worden verplaatst. Indien de videoreportage verplaatst gaat worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden. De klant heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding of korting.

13.15. Nadat de klant akkoord heeft gegeven op de conceptvideo zijn er geen wijzigingen meer mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. Dit is ook van toepassing op de gekozen audio. Na akkoord van de klant kan de audiokeuze niet  meer gewijzigd worden. Indien de klant toch wijzigingen wil aanbrengen, mag Re-blak deze werkzaamheden op basis van meerwerk genoemd in artikel 4.4 in rekening brengen.

13.16. Annulering van een videoreportage en/of opnames door de klant is alleen schriftelijk mogelijk. Re-blak heeft tijd gereserveerd voor de ingeplande werkzaamheden. Als er geen geldige reden is voor annulering en er geen nieuwe datum wordt afgesproken, zal Re-blak de een vergoedingen in rekening brengen. Wat als geldige omstandigheden wordt beschouwd, wordt bepaald door Re-blak.
De vergoedingen zijn als volgt:

• annulering tot 14 dagen voor aanvang: 50%, dan wel een eerdere aanbetaling, van het overeengekomen tarief;
• annulering binnen 14 dagen voor aanvang: 75% van het overeengekomen tarief;
• annulering binnen 7 dagen voor aanvang of het niet op komen dagen bij de videoreportage/opnames: 85% van het overeengekomen tarief.
 

13.17. Indien de videoreportage/opnames in eerste instantie worden verplaatst en vervolgens worden geannuleerd, wordt 75% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Re-blak deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

14.2. Re-blak spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

14.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de

overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

14.4. Indien Re-blak in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

14.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worde overgedragen als Re-blak daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

14.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Re-blak is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 

Versie: april 2023