Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Re-blak Agency  -  01-02-2022

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

‘Re-blak’: Re-blak, gevestigd te 9711 AP, in Groningen, met als KvK-nummer 70739692.
‘Product’: de door Re-blak aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.

‘Dienst’: de door Re-blak uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.
‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Re-blak.
‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Re-blak.

 


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Re-blak en iedere overeenkomst tussen Re-blak en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Re-blak Agency, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 


Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Re-blak Agency heeft aanvaard.
Een Aanbod of offerte van Re-blak Agency is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.


Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Re-blak Agency daaraan niet gebonden.
Een Aanbod van Re-blak Agency is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 14 dagen na het doen van dit Aanbod, tenzij anders vermeld.
Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

 


Uitvoering


1. Re-blak Agency voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van detoepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
Re-blak Agency bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).


Re-blak Agency heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Re-blak Agency naar klant.

 


HerroepingsrechtEr bestaat geen herroepingsrecht wanneer Re-blak Agency de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.


Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht.


Re-blak Agency zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden, inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.

 


Prijzen

Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
Re-blak Agency is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 
Betaling

Betaling door Klant van de aan Re-blak Agency verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Re-blak Agency.


Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Re-blak Agency gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.


Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Re-blak Agency gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

 


Eigendomsvoorbehoud

Alle door Re-blak Agency geleverde zaken blijven eigendom van Re-blak Agency totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Re-blak Agency gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Re-blak Agency.


Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Re-blak Agency zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 


Intellectueel eigendom


Het uitvoeren van de overeenkomst door Re-blak Agency houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Re-blak Agency rusten.

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Re-blak Agency.

Re-blak Agency is vrij de content en de visuele campagnes, na de afgesproken verspreidingsdatum, in te zetten voor eigen doeleinden zoals showreel, website en social media, tenzij anders is overeengekomen.

 

Aansprakelijkheid

Re-blak Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Re-blak Agency is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Re-blak Agency bekend was.


Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Re-blak Agency leidt tot aansprakelijkheid van Re- blak Agency jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Re-blak Agency in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.


Re-blak Agency is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Re-blak Agency wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.


Re-blak Agency is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Re-blak Agency daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Re-blak Agency is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Re-blak Agency.

 

Toepassing

Op elke overeenkomst tussen Re-blak Agency en Klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Re-blak Agency en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Re- blak Agency is gevestigd.


Re-blak Agency

Emmaplein 2, 9711 AP Groningen  -  Kamer van Koophandel nummer: 70739692  -  Vestigingsnummer: 000038980789

 

 

Algemene Voorwaarden

Re-blak agency / 1 januari 2021

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Re-blak Agency : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Re-blak Agency, gevestigd aan het Boterdiep 69-1, 9712 LK Groningen.

b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Re-blak Agency en de Opdrachtgever;

c. Opdrachtgever: het bedrijf dat aan Re-blak Agency de opdracht heeft gegeven tot het maken van een of meerdere specifieke videoproducties, fotografie en andersoortige creatieve projecten;

d. Werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaven, adviezen, concepten, ideeën, voice-overs, voice-over teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, content, videografie, fotografie, videoproductie’s, afbeeldingen, visuele campagnes en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de Overeenkomst door Re-blak Agency zijn vervaardigd;

e. Visuele campagnes: de visuele campagnes die Re-blak Agency in opdracht van de Opdrachtgever maakt;

f. Productie: de werkzaamheden die Re-blak Agency uitvoert die leiden tot de oplevering van een visuele campagne;

g. Content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd en die in de visuele campagne verwerkt dienen te worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Re-blak Agency en op alle Overeenkomsten tussen Re-blak Agency en de Opdrachtgever.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.4. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Locals Agency vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien Re-blak Agency niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Re-blak Agency in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. Re-blak Agency heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Re-blak Agency zijn vrijblijvend.

3.2. De offerte is gebaseerd op een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, voor andere project gerelateerde zaken en voor de oplevering van de visuele campagne. Re-blak Agency bepaalt deze uren in alle redelijkheid. 

3.3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Re-blak Agency opgegeven eisen en specificaties van de gewenste visuele campagne en andere gegevens waarop Re-blak Agency haar aanbod of offerte baseert.

3.4. Het kan voorkomen dat de Opdrachtgever gedurende de Productie additionele wensen heeft, die niet of niet voldoende duidelijk in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uur- of dagtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

3.5. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW.

3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of e-mailberichten van Re-blak Agency of op haar website binden Re-blak Agency niet.

3.7. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door Re-blak Agency wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Re-blak Agency onverwijld door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering

4.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever op enige wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Re-blak Agency.

4.2. Een tot stand gekomen Overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:

a. alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;

b. de eventuele (annulerings)kosten die Re-blak Agency aan ingeschakelde derde moet betalen.

 Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Re-blak Agency zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

5.2 Re-blak Agency heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

5.3 Re-blak Agency kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

Artikel 6. Oplevering

6.1 De door Re-blak Agency opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.2 In het geval dat een door Re-blak Agency met de Opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

6.3 Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens Re-blak Agency.

6.4 De door Re-blak Agency opgeleverde visuele campagnes kennen maximaal twee feedback momenten, tenzij anders is overeengekomen.

6.5. Re-blak Agency blijft te allen tijde eigenaar van de content die gecreëerd en gebruikt wordt in visuele campagnes en deelt deze losse content of bronbestanden niet met derden of de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

6.6. Re-blak Agency is vrij de content en de visuele campagnes na de afgesproken verspreidingsdatum, overeengekomen met de Opdrachtgever, in te zetten voor eigen doeleinden zoals showreel, website en social media, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Muziek en Voice-Over

7.1 Re-blak Agency gebruikt uitsluitend muziek waarvan de auteursrechten aangeschaft zijn.
Re-blak Agency is niet aansprakelijk voor eventuele boetes of claims op aangeschafte muziek tracks en/of geluiden.

7.2 De aangeschafte muziek blijft eigendom van Re-blak Agency en mag voor andere projecten en/of doeleinden gebruikt worden.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. 

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever na 3 herinneringen de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Van overmacht aan de zijde van Re-blak Agency is onder andere sprake indien Re-blak Agency verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers van Re-blak Agency, defecten aan machines, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.

9.2 Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Re-blak Agency de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

10.1 Re-blak Agency is ten alle tijden bevoegd om de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Re-blak Agency te ontbinden.

10.3 Re-blak Agency is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Re-blak Agency de overeenkomst heeft ontbonden of doordat Re-blak Agency de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op elke overeenkomst tussen Re-blak agency en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Re-blak Agency

Boterdiep 69-1 9712 LK Groningen
+31613191379 
Kamer van Koophandel nummer: 70739692 Vestigingsnummer: 000038980789

 

 

Back to top Arrow